AUTOSTICKERS + BELETTERING + RAAMSTICKERS + AUTO RECLAME
TUNING STICKERS + ZONNEBANDEN + GARAGE STICKERS
BABY AAN BOORD + EIGEN ONTWERP MOGELIJK

  AUTO-STICKERS.BE » Stickers » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen  |  Contact   
Categorieën
Andere Stickers
Autostickers / Auto-Reclame
Autostickers Figuren
Autostickers Tribals
Baby aan boord stickers
Bumper Stickers->
Hond aan boord stickers
Nummerplaat Stickers
Fabrikanten
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Informatie
Hoe werkt het
FAQ
Linkpartners
Voorbeeldfotos
Leveranciers
Verzenden , retourneren & herroepingsrecht
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
  Famous Webshops
Gadgets Kadowinkel 
GSM en Tablet Accessoires 
Autocameras 
Autostickers 
Top RC Winkel Modelbouw 
Decoriginal - Originele Decoratie 
Hoofdtelefoons 
Educatief Speelgoed 
Speelgoed op afstandsbediening 
Top Kado Winkel 
Foto Matten 
Funbikes loopfietsen 
Miniatuurfiguren 
Baby en Kinder Zonnebrillen 
Foto Tapijt 
Laatste stuks - op is op shop 
Top Kado's 
Sleutelvinder 
Dashcam Winkel 
Plasmacar 
Gadgets Nieuws 
Exclusive gifts Relatiegeschenken 
RC Winkel 
Keyfinder 
Walltastic 
Sleutelzoeker 
Actioncamera 
Actioncams 
Dashboard Camera's 
Kadoparty 
Monkey Light 
DashCamCenter 
Famous Webshops 
    Tags

Nummerplaat stickers Auto stickers Tuning Auto reclame Autostickers Stickers Gepersonaliseerde Baby aan boord Stickers Voetbalstickers Hond aan boord Reclame Scooter Bumperstickers Raamstickers Belettering Website reclame Nummerplaat stickers


Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen

Auto-stickers.be is een onderdeel van Famous .

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Auto-stickers.be in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Auto-stickers.be en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 • Producten: alle objecten die wij ten koop aanbieden;
 • Documentatie: de door of namens Auto-stickers.be ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer;
 • Dienstverlening: de door of namens Auto-stickers.be al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan Auto-stickers.be.
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Auto-stickers.be aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
 • Overmacht: elke van de wil van Auto-stickers.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Auto-stickers.be kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Auto-stickers.be of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Auto-stickers.be en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Auto-stickers.be uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Auto-stickers.be niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Auto-stickers.be een Order schriftelijk aanvaardt of door Auto-stickers.be uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door Auto-stickers.be van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Auto-stickers.be kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Auto-stickers.be behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Auto-stickers.be zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

1. Een door Auto-stickers.be opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Auto-stickers.be geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Auto-stickers.be, op de door die toeleveranciers aan Auto-stickers.be verstrekte gegevens.
2. Indien Auto-stickers.be voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Auto-stickers.be.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Auto-stickers.be derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Auto-stickers.be voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. Auto-stickers.be heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Auto-stickers.be de wijze van verzending.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Auto-stickers.be zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Auto-stickers.be is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

5. Afnemer is verantwoordelijk voor het opgeven van een correct adres. Bij een niet levering zullen alle kosten voortvloeiend uit het niet kunnen afleveren van een bestelling ten laste zijn voor de Afnemer. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 8. Retournering Producten

Retournering producten is enkel mogelijk indien men tijdig een defect heeft gemeld aan Auto-stickers.be. Retourneren van producten dient te gebeuren op kosten van de Afnemer.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Auto-stickers.be gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Auto-stickers.be Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Auto-stickers.be gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 • Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Auto-stickers.be op grond van de wet en de Overeenkomst.
 • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Auto-stickers.be op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Auto-stickers.be op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Auto-stickers.be gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Auto-stickers.be en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Auto-stickers.be in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

 • Artikel 10. Prijzen

  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Auto-stickers.be, uitgedrukt in Euro, inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
  • Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Auto-stickers.be geldende omstandigheden, zoals onder meer catalogusprijs, staat van de goederen, valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Auto-stickers.be het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
  • Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Auto-stickers.be op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

  Artikel 11. Betaling

  • Alle betalingen zullen op een door Auto-stickers.be aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij afhaling wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
  • Alle aan Auto-stickers.be in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Auto-stickers.be op te schorten.
  • Indien op enig moment bij Auto-stickers.be gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Auto-stickers.be het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Auto-stickers.be, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Auto-stickers.be.
  • Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Auto-stickers.be op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
  • Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
  • Indien Afnemer jegens Auto-stickers.be in verzuim is, is hij verplicht Auto-stickers.be de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
  • Indien Auto-stickers.be, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

  Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  • Auto-stickers.be is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten.
  • Auto-stickers.be is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  • Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Auto-stickers.be te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Auto-stickers.be aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Auto-stickers.be in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Auto-stickers.be in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
  • Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Auto-stickers.be (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Auto-stickers.be vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Auto-stickers.be alle schade vergoeden die Auto-stickers.be lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

  Artikel 13. Overmacht

  • Indien Auto-stickers.be door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
  • Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
  • Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Auto-stickers.be als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  • Auto-stickers.be zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

  Artikel 14. Verplichtingen van Afnemer

  • Afnemer zal aan Auto-stickers.be alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Auto-stickers.be benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
  • Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door Auto-stickers.be te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
  • Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Auto-stickers.be staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Auto-stickers.be het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Auto-stickers.be in rekening te brengen.

  Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen

  • Het is Auto-stickers.be toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Auto-stickers.be worden overgedragen zal Auto-stickers.be Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Auto-stickers.be is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
  • Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Auto-stickers.be.

  Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  • Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.
  • Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.
  Volgende
  Snel zoeken
   
  Talen
  Deutsch Nederlands Français English
  Winkelwagen Meer
  Uw winkelwagen
  is leeg
    Facebook

  Vind onze facebook pagina leuk en win één van onze accessoires !
  Meest verkocht
  01.Garagesticker nieuwe nummerplaat belgie sticker 30x8 cm
  02.Baby aan boord sticker 30x15 cm - Auto (in den otto)
  03.Baby aan boord sticker 20x10 cm - Vlinder
  04.Garagesticker nummerplaat sticker 30x8 cm
  05.Hond aan boord sticker 20x20 cm - Pootjes 2
  06.Baby aan boord sticker 30x15 cm - Sterretjes
  07.Auto-stickers Set 10 bloemen 04
  08.Baby aan boord sticker 80x8 cm - Lange Tekst 1
  09.Baby aan boord sticker 30x15 cm - Kroontje
  10.Baby aan boord sticker 30x15 cm - Voetjes
  11.Baby aan boord sticker 20x20 cm - Baby 09
  12.Baby aan boord sticker 30x15 cm - Hartjes
  13.Baby aan boord sticker 20x20 cm - Kroontje
  14.Baby aan boord sticker 20x20 cm - on board since 01
  15.Auto-stickers Set 10 lieveheersbeestjes 01
  16.Auto-sticker / Auto-Reclame 20x20 cm - QR-CODE sticker
  17.Baby aan boord sticker 20x20 cm - Baby 20
  18.Auto-stickers Set 10 bloemen 06
  19.Baby aan boord sticker 30x10 cm - Tutter
  20.Baby aan boord sticker 80x8 cm - Lange Tekst 2
  21.Auto-stickers Set 10 bloemen 03
  22.Baby aan boord sticker 20x15 cm - Explosie
  23.Baby aan boord sticker 20x20 cm - Intel inside
  24.Hond aan boord sticker 20x20 cm - Pootjes 1
  25.Auto-sticker / Auto-Reclame 100x10 cm - Website
  26.Baby aan boord sticker 20x20 cm - Baby 07
  27.Baby aan boord sticker 20x20 cm - Baby 08
  28.Hond aan boord sticker 20x10 cm - Bot 1
  29.Auto-stickers Set 10 Salamanders 01
  30.Auto-stickers Set 10 Splash 01
  Beoordelingen Meer
  Hond aan boord sticker 20x20 cm - Pootjes 2
  hallo wij willen graag 2 x een auto sticker bestellen met de ..
  4 van 5 sterren!
  Talen
  Deutsch Nederlands Français English
  Valuta
  Auto-stickers.be + AUTOSTICKERS + BELETTERING + RAAMSTICKERS + AUTO RECLAME + TUNING STICKERS + ZONNEBANDEN + GARAGE STICKERS + BABY AAN BOORD STICKERS + BUMPERSTICKERS + VOETBAL STICKERS + QR CODE STICKERS + BROMMER EN SCOOTER STICKERS + EIGEN ONTWERP MOGELIJK
  Gadget - Gadgets - Cadeau - B2B - Business to Business - Relatiegeschenken - Geschenken - speelgoed - Party Gadgets - Moederdag - Vaderdag - Valentijn - Kerstkado - Secretaressedag - Kado - Winkel - Antwerpen - België - Nederland - Flashing Equalizer Light Shirts Belgie - Flashing Equalizer Light Shirts Nederland - Foto Matten - iMat - Foto Tapijt - Kinder Zonnebrillen - Thimo Thierry Moortgat - Mankini - Hoofdtelefoons koptelefoons headphones headsets - Skullcandy Hoofdtelefoons winkel Belgie - Tablet en GSM accessoires - iPhone 4S accessoires - iPhone 5 accessoires - iPad Mini accessoires - Jumbo iPawn iPad 2 - iConnect - iPad Apple Stickers - Top Kado Winkel - Top Kado - Action Camera - Action Cams - Autocameras - Blackvue - Dashboardcameras - Dashcam Winkel - Top RC modelbouw winkel - Laatste stuks - op is op shop - RC Winkel - RC Autos - Batterijen - RC Boten - RC Helicopters - Nikko RC Winkel - RC Robots - Silverlit Winkel - Wowwee Rovio - RC Golfbal - RC Speelgoed - RC Vliegtuigen - Wowwee Winkel - Smurfen figuren - Nieuwe nummerplaat stickers Belgie - Autostickers - Baby aan boord stickers - Bumperstickers - Handleiding stickers kleven - Handleiding stickers nat kleven - Hoe kleef ik een auto sticker - Hond aan boord stickers - QR-CODE stickers bestellen - Auto Reclame stickers - Voetbal stickers - Website reclame Stickers - Cherry Belly Kersepit Knuffels - Doe-het-zelf Vogelhuisje - Educatief Speelgoed - Radiografisch Speelgoed op afstandsbediening - Rovio mobiele webcam camera - Trunki Koffer - Walltastic Winkel - Borat Mankini - Flo up - Cherry Belly - Gsm Gadgets - Houten speelgoed - It's a Clock - iCalc - iCalculator - Feest Gadgets - Kamasutra Sex Euro-munten - Sleutelzoeker - Magic Flames - Massage - Plasmacar - Party Gadgets - Retro Telefoonhoorn iPhone handset - Simkaart Backup Sim - Sleutelvinder - Tattoo Sleeves - The Mommy Hook - Toastabags - Toast Tattoos - Trunki - Treds - Vrijdag Middag Hamer - Walltastic - Wondervaas - Zip-it - 500 euro invest - Betaal mijn trouwfeest
  Copyright © 2018 AUTO-STICKERS.BE
  Powered by osCommerce Nederland
  Al onze figuren, teksten, tekeningen, foto's, beelden , benamingen , logo's en merken op onze website zijn beschermd door intellectuele rechten . Het is dus ten strengste verbonden om deze te kopiëren , verspreiden , te delen met anderen zonder voorafgaande toestemming van ons.

  AutoCameras.be - Auto Camera's - DashCams - Dashboardcamera's